นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Policy)


บริษัท เมอร์คิวรี่ 168 จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งจะแจ้งวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

      “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทฯ จะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

      ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจมีบางบริการที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


2.ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัท เมอร์คิวรี่ 168 จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น

      2.1 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

      2.2 บริษัทฯ อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

      2.3 คุกกี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ ใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ


3.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต


4.วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ  ได้จัดเก็บ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ โดยทางบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

      4.1 เพื่อให้บริการหรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

      4.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

      4.3 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

      บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้ความยินยอมของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่

      1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

      2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

      3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

      4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้

      5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

      5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

      โปรดทราบว่า บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างพันธมิตรของบริษัทฯ ด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น

      เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เอง


6.การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

      ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

      6.1 บริษัทฯ ป้องกันมิให้มีการ เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

      6.2 บริษัทฯ จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

      6.3 ในกรณีที่ บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

      6.4 การเข้ารหัส บริษัทฯ ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย


7.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมาที่ 2/6 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

      7.1 สิทธิเพิกถอนความยินยอม

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทฯ ไม่อาจให้บริการโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

      7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

      7.3 สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

      7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      7.5 สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์

      7.8 สิทธิขอให้ห้ามหรือคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      7.9 สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล


8. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท เมอร์คิวรี่ 168 จำกัด

เลขที่ 2/6 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 084 445 7445

เว็บไซต์ : https://www.mercurycardetailing.com/


หมายเหตุ:

      – การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล


วันที่แก้ไขล่าสุด 1 มิถุนายน 2565